1. Horror
  2. Vampires
  3. Mystery
  4. Philosophy
  5. Mythology
  6. Sex
  7. Atlantis